Fase 3   
Definitieve keuze voor multi-client kring in een APF
 
De heroriëntatie op de toekomst van ons pensioenfonds is afgerond met de definitieve keuze voor toetreding tot een collectiviteitskring met andere werkgevers (multi-client kring) in een Algemeen Pensioenfonds (APF). Nadat in fase 3 van de toekomstverkenning de vier eerder geselecteerde opties nader zijn onderzocht, heeft het Bestuur deze keuze gemaakt met instemming van het Verantwoordigingsorgaan (VO).

Een APF is een pensioenfonds opgericht met het doel pensioenregelingen van meerdere werkgevers uit te voeren om kosten en risico’s te kunnen delen. Een APF kan daarvoor meerdere collectiviteitskringen aanhouden zowel bedoeld voor één werkgever (single-client kring) als voor meerdere werkgevers (multi-client kring).

Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland (SPSN) zal via een zogenaamde Collectieve Waardeoverdracht (CWO) alle pensioenen met betrekking tot de A-regeling en Sanoma 2009-pensioenregeling overdragen aan Stichting Algemeen Pensioenfonds (Stap) multi-client “Kring Middel”. De overdracht zal plaatsvinden na verkregen toestemming van de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Stap is een stichting met een onafhankelijk bestuur en is opgericht door TKP Pensioen en verzekeraar Aegon. Beide organisaties zijn voor ons bekende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het huidige fonds. De geselecteerde kring sluit het beste aan bij de wensen en karakteristieken van SPSN.

Werkwijze
In fase 1 van het project ‘Toekomst van het pensioenfonds’ zijn de toekomstmogelijkheden voor het pensioenfonds in kaart gebracht en daaruit zijn 4 opties geselecteerd (zie voorgaande verslagen). In de tweede fase zijn deze verder onderzocht en is een verdere focus aangebracht naar specifieke marktpartijen. In de derde fase zijn de drie resterende opties in detail uitgewerkt en vergeleken om tot een definitieve keuze te komen. In fase 3 is definitief geconstateerd dat de ‘België-route’ geen reële optie is. De Belgische wet voorziet vooralsnog alleen in een uitvoeringsovereenkomst tussen een werkgever en een pensioenfonds. Het (gesloten) Pensioenfonds Sanoma heeft echter geen uitvoeringsovereenkomst meer met de werkgever. In het begin van fase 3 werd ons bevestigd dat een formele rol van de werkgever een dwingend vereiste is.

Afsplitsing van gepensioneerden is uiteindelijk geen evenwichtige- en daarmee een ongewenste optie gebleken. Op basis van een ALM-studie (waarin rekening wordt gehouden met vele economische scenario’s) blijkt dat de achterblijvende deelnemers - na afsplitsing van de gepensioneerden - er naar verwachting (beperkt) op achteruit gaan. Voorts leerde onderzoek naar de juridische haalbaarheid dat de pensioenwet eist dat gewezen deelnemers (‘slapers’) dezelfde toeslag moeten krijgen als de gepensioneerden. Het gevolg hiervan is dat iedere indexatie voor gepensioneerden - ook na afsplitsing - eveneens uitgekeerd moet worden aan de gewezen deelnemers bij de andere uitvoerder. Een dergelijke afspraak zou een forse hindernis zijn voor het toetreden tot een APF en daarmee in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar.

Het onderzoek in fase 3 heeft zich verder geconcentreerd op de voorkeursoptie van toetreding tot een multi-client APF. Daartoe zijn drie marktpartijen (APF-en) benaderd die tegemoet komen aan de door SPSN gestelde voorwaarden en condities. De Stuurgroep heeft de voorstellen van deze drie partijen op een groot aantal aspecten onderzocht en vergeleken en is daarnaast ook in gesprek getreden met de beoogde APF-en. Gedurende deze fase heeft de Stuurgroep besloten het verdere onderzoek toe te spitsen op twee APF-en. Daarmee heeft het onderzoek zich vanaf september gericht op een vergelijking van twee multi-client kringen die passen bij de wensen en karakteristieken van SPSN.

Vergelijking APF-en
In de laatste fase van het onderzoek heeft de stuurgroep onder begeleiding van pensioenconsultant Focus Orange en met ondersteuning van de gespecialiseerde investmentconsultants van Mercer een vergelijking gemaakt voor de twee overgebleven multi-client collectiviteitskringen. Daarbij speelden onder andere de volgende punten een rol:
 • Het beleggingsbeleid en de risicohouding van de kring. De risicohouding van een pensioenfonds hangt samen met het beleggingsbeleid van de kring en komt tot uiting in diverse zaken. Onder meer in de kans op het korten van het pensioen of juist het toekennen van toeslagen. Het Pensioenfonds is nagegaan of de risicohouding van beide kringen aansluit bij de risicohouding van SPSN en - voor zover dit niet het geval was - of de afwijking in het belang van de deelnemers is.
   
 • Besparing van kosten. Een van de redenen om naar een APF te gaan, is de te verwachten kostenbesparing. Deze komt tot uiting in de kostenvoorziening die wordt ingebracht. Op dit moment bedraagt de kostenvoorziening 3,0% van de totale verplichtingen van het pensioenfonds, terwijl bij de overgang naar beide APF-en een lagere kostenvoorziening voldoet. Het bedrag dat hierdoor vrijvalt wordt gedeeltelijk aangewend ten behoeve van het weerstandsvermogen en gedeeltelijk aan de deelnemers.
   
 • Het premiebeleid. Hoewel SPSN zelf geen pensioenpremie afdraagt in deze kring, is het voor de stuurgroep van belang geweest dat andere werkgevers in de kring wel een toereikende premie en opslag betalen. Dit wil zeggen: een premie die rekening houdt met de door DNB voorgeschreven rekenrente voor de pensioenverplichtingen en een opslag voor de solvabiliteit. De opslag kan bestaan uit een vaste opslag of een dekkingsgraad afhankelijke opslag. De solidariteit tussen de deelnemers is afhankelijk van de actuele dekkingsgraad en de hoogte van de opslag. 
   
 • Dealzekerheid. In de totale beoordeling is meegenomen: Hoe zeker het is dat een besluit genomen in november 2016, medio 2017 nog doorgang kan vinden en welke garanties zijn de APF-en bereid met betrekking tot de toetreding af te geven? Voor SPSN is deze zekerheid van belang omdat externe (markt)ontwikkelingen een overdracht op termijn (zodra de wetgeving is aangepast voor gesloten fondsen) niet in de weg mogen zitten.
   
 • De transitie van de beleggingen. De beleggingsportefeuille van de geselecteerde kring zal niet (volledig) aansluiten bij de bestaande portefeuille van SPSN. Dus een overgang van het vermogen zal sowieso gepaard gaan met de aan- en verkoop van beleggingen. De (transactie)kosten die hiermee gemoeid zijn komen ten laste van het vermogen. Er zijn mogelijkheden om deze kosten te verlagen, bijvoorbeeld door beleggingen “in-kind” over te dragen, of door meer tijd te nemen om beleggingen te verkopen. Wij hebben de mogelijkheden (en besparingen) die APF-en konden aanbieden meegenomen in de totale vergelijking.
   
 • De pensioenadministratie. Een efficiënte en beheerste pensioenadministratie is een randvoorwaarde. Om dit te toetsen zijn onder meer de fysieke uitvoeringslocaties bezocht door een afvaardiging van de stuurgroep om inzicht te krijgen in de uitvoeringsprocessen van de pensioenadministratie en het risicomanagement;
   
 • De inrichting van het vermogensbeheer. In verband met de noodzakelijke specifieke expertise is Mercer (investment consultant) gevraagd onderzoek te doen naar (de inrichting van) het vermogensbeheer. Daarbij zijn zaken getoetst als: hoe zijn de interne processen m.b.t. de selectie van beleggingsfondsen ingericht; staan de kosten in verhouding tot de (kwaliteit van) de fondsen; hoe wordt het renterisico afgedekt en hoe is het risicomanagement ingericht?
   
 • Het Belanghebbendenorgaan. Dit orgaan is te vergelijken met het huidige Verantwoordingsorgaan en is dus een manier om de Sanoma deelnemers te vertegenwoordigen in een kring. Hoewel de bevoegdheden van dit orgaan wettelijk zijn vastgelegd, kan de invulling ervan verschillen per APF. Bijvoorbeeld door indirecte vertegenwoordiging door “professionele” vertegenwoordigers, dan wel door directe afvaardiging van de diverse belanghebbendengroepen.
   
 • De bestuurlijke ambitie en opstelling. De Stuurgroep heeft gesprekken gevoerd met de besturen van de twee APF-en en heeft hiermee beoogd inzicht te krijgen in onder andere hun kwaliteiten en ervaring, visie en onafhankelijkheid.
De beantwoording van de vragen door de APF-en, de bevindingen van de afvaardigingen van de Stuurgroep op de fysieke locaties en de gevoerde gesprekken met de Besturen van de APF-en, zijn in detail geanalyseerd. Op basis van deze vergelijking heeft de Stuurgroep haar advies voor een collectieve waardeoverdracht naar multi-client kring Middel bij Stap aan het Bestuur uitgebracht.
 
Motivering van de keuze
De belangrijkste (onderscheidende) overwegingen die tot een keuze voor kring Middel bij Stap hebben geleid zijn:
 • Stap komt uit het onderzoek naar voren als een toekomstbestendige uitvoerder;
   
 • Het beleggingsbeleid en de risicohouding van kring Middel sluiten goed aan bij het huidige beleid van het Pensioenfonds. Het risico van het korten van uw pensioen dan wel de kans op het toekennen van toeslagen (indexaties) verandert niet wezenlijk ten opzichte van de huidige situatie;
   
 • De administratiekosten en de kosten van het vermogensbeheer zijn bij Stap lager dan bij SPSN. Dit heeft positieve gevolgen voor de dekkingsgraad en daarmee voor de kans op het verlenen van toeslagen;
   
 • Als gevolg van de keuze voor kring Middel stijgt de dekkingsgraad. De dekkingsgraad van kring Middel stijgt ná overdracht naar verwachting met 2,5% ten opzichte van de dekkingsgraad van SPSN vóór overdracht aan kring Middel. Dat is het gevolg van een vrijval van voorzieningen en een wijziging in de grondslagen. Dit verhoogt de kans op- en de mate van toeslagen.
   
 • Kring Middel voldoet aan de criteria die het Bestuur heeft gesteld ten aanzien van de premiedekking in de kring. Dit is van belang voor nieuwe toetreders tot deze kring die, in tegenstelling tot SPSN, actieve en dus premiebetalende deelnemers hebben. Dit betekent dat er door nieuwe werkgevers in de kring een pensioenpremie inclusief opslag wordt betaald die past bij de toezegging die is gedaan en een passende wederzijdse solidariteit biedt voor de premie en niet-premie betalende deelnemer;
   
 • Toetreding tot een multi-client kring vereist een minimum niveau van de dekkingsgraad (108%). Stap heeft begin november bevestigd dat de dekkingsgraad van SPSN na toetreding ruimschoots voldoet aan de gestelde minimum eisen. Stap kon ons de beste voorwaarden bieden om dealzekerheid te kunnen garanderen;
   
 • De overgang naar Stap is relatief eenvoudig, omdat de beleggingen en administratie van SPSN al uitgevoerd worden door de partijen die dat ook binnen Stap doen. Dat scheelt veel tijd en geld en heeft een gunstig effect op de toetredingsdekkingsgraad van ons fonds;
   
 • Stap heeft één Belanghebbendenorgaan (BO) per kring. Het BO wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers, deelnemers en gepensioneerden in de betreffende kring op basis van directe vertegenwoordiging. Het Bestuur is van oordeel dat de belangen van de SPSN deelnemers op basis van deze structuur het beste vertegenwoordigd zijn.
Wat betekent deze keuze voor u?
Er verandert weinig voor u met betrekking tot uw rechten en aanspraken. Dit is juist een van de redenen dat wij voor Stap hebben gekozen. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Aanpassing van de standaard pensioenleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar. Wij zetten hiervoor uw opgebouwde pensioenen automatisch om: uw pensioen gaat 2 jaar later in, maar wordt tegelijk wel hoger. Daarmee blijft de totale waarde van uw pensioen gelijk. De mogelijkheid tot het vervroegen van pensionering tot 60 jaar blijft ook gehandhaafd en u kunt dus nog steeds op de door uw gewenste pensioendatum met pensioen. Alle communicatie en ook de administratie van STAP gaat wel standaard uit van een pensioenleeftijd van 67 jaar;
   
 • In de afgelopen jaren zijn de door SPSN verleende toeslagen (indexaties) achtergebleven bij de ambitie van het fonds. Deze achterstand heeft het fonds bijgehouden met de intentie om deze ooit - in betere tijden - in te halen en bedraagt nu, afhankelijk van de regeling waaronder u valt, ongeveer 8%. De maximale termijn van inhaalindexatie is 10 jaar. Deze achterstand komt te vervallen bij de overgang naar Stap. Zowel het Bestuur als het VO vinden dit acceptabel aangezien de kans binnen de komende tien jaar deze inhaalindexatie geheel of gedeeltelijk plaats zou kunnen vinden, uitermate gering is. Immers, eerst moet het fonds weer normaal indexeren voordat ook maar gedacht kan worden aan een inhaal van achterstallige indexatie. Overigens kent Stap vanaf het moment van toetreding wel inhaalindexatie;
   
 • Stap wordt uw aanspreekpunt bij vragen, zal zorgdragen voor de uitkering van pensioenen en zal u informeren over lopende zaken. SPSN zal op termijn ophouden te bestaan i.c. worden geliquideerd.
 • Nadat de CWO heeft plaatsgevonden zal Stap u informeren over lopende zaken, uw aanspreekpunt worden voor vragen en uw pensioenen gaan uitkeren. We verwachten dat SPSN ongeveer een jaar na deze overdracht zal worden geliquideerd.
   
Wat moet u doen?
U hoeft niets te doen. Op basis van wetgeving geldt dat bij CWO’s in het kader van liquidatie van een pensioenfonds er geen individuele toestemming van pensioengerechtigden en de (gewezen) deelnemers nodig is voor deze CWO. De toezichthouder DNB moet instemmen met de voorgenomen CWO.

Deze website houdt u op de hoogte van het verdere verloop van de overdracht en u kunt zich daar ook inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Deelnemers zijn verder welkom op een van de informatiebijeenkomsten waar het Bestuur nadere toelichting geeft op de gemaakte keuze. Zie hiervoor de brief die de deelnemers hebben ontvangen.

Overige pensioenen
Naast de A-regeling en Sanoma 2009-pensioenregeling voert het Pensioenfonds nog enkele kleinere pensioenregelingen uit. Dit betreft de Sanoma Mens Magazine regeling (SMM-regeling), de prepensioen en de OP garantieregeling (NUV-regeling).

Er is een voorgenomen besluit van het Bestuur om onderhavige pensioenen niet over te dragen aan Stap, maar aan verzekeraar Aegon die voor de verdere uitvoering zal zorgdragen. Met betrekking tot de SMM-regeling behoeft dit voornemen nog de instemming van het VO. Indien u aanspraken heeft in één of meerdere van deze regelingen dan wordt u hierover nader geïnformeerd.

Als u eind 2015 ziek was en na het verstrijken van de wachtperiode van 24 maanden nog steeds ziek bent, dan heeft u mogelijk recht op premievrije voortzetting van pensioenopbouw en/of een arbeidsongeschiktheidspensioen. Het ziet ernaar uit dat het pensioenfonds de uitvoering van de premievrije voortzetting van de pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen aan derden zal overdragen. Hierover voeren we nog overleg. Het pensioenfonds zal u nader informeren indien er in uw situatie sprake is van een dergelijke arbeidsongeschiktheid.

Hoe nu verder?
Het bestuur zal een verzoek tot een CWO bij de toezichthouder DNB indienen. Dit is bij een overgang verplicht. De toezichthouder moet instemmen met de overdracht naar de Stap multi-client kring Middel voordat er concrete stappen gezet kunnen worden.

SPSN heeft dit verzoek bij DNB nog niet ingediend. Op dit moment voorziet de Pensioenwet nog niet in de mogelijkheid dat een gesloten fonds zoals SPSN deze overdracht uitvoert zonder medewerking van de werkgever. De verwachting is echter dat dit vanaf medio 2017 wel mogelijk zal zijn. Het wetsvoorstel hiertoe is in voorbereiding. Ondertussen zijn wij ook in gesprek met de werkgever om na te gaan of een snellere overgang met medewerking van de werkgever tot de mogelijkheden behoort.

Afhankelijk van het bovenstaande zal SPSN een verzoek tot CWO bij DNB indienen. De termijn voor de beoordeling van ons verzoek door DNB is wettelijk gesteld op drie maanden. Tenzij DNB bezwaren heeft kan de overdracht daarna worden uitgevoerd. Naar verwachting zal SPSN uiterlijk een jaar na deze overdracht officieel ophouden te bestaan i.c. worden geliquideerd.

Tot het moment waarop de CWO plaatsvindt gaat SPSN gewoon door en verandert er niets.
Lees hier ook het persbericht over het besluit.

Bekijk hier de presentaties van de informatiebijeenkomsten op 31 januari in Hoofddorp en 2 februari in Den Bosch.

Natuurlijk houden wij u over de ontwikkelingen op de hoogte. Meld u hier aan voor de nieuwsservice. U ontvangt een e-mail als er ontwikkelingen zijn.
 
Definitieve keuze voor een multi-client kring in een APF"

Op de hoogte blijven

Blijf op de hoogte van uw pensioen en het pensioenfonds. Meld u aan voor de nieuwsservice. U ontvangt een e-mail als er belangrijke ontwikkelingen zijn.

 Aanmelden